عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه ها

تعاریف مفهومی

قابلیت یادگیری سازمانی

قابلیت یادگیری سازمانی مبین توانایی یک سازمان برای اجرای اقدامات مناسب مدیریت، ساختارها و رویه هایی می باشد که فرآیند یادگیری را تسهیل و تشویق می کند.(لنونارد- بارتون،1992؛ گوه،1998)

Teece و همکاران (1990) اولین افرادی بودند که از مفهوم قابلیت بهره گیری نمودند و آن را به عنوان یک مفهوم عمومی از منابع و توانایی ها به کار بردند.

تعهد مدیریت 

تعهد مدیریتی مبین توسعه و تسهیل طرفداری مدیریتی و تعهد رهبری برای فرآیند نوآوری و انگیزش کارکنان می باشد. تعهد مدیریتی، کارآمدی و یادگیری شخصی و توانایی یک سازمان را برای تغییر کردن بر اساس شرایط محیطی بهبود می دهد.

دید سیستمی 

دیدگاه سیستم ها به گردهمایی اعضای سازمان در پیرامون یک هویت مشترک و یک چشم انداز مشترک، به هم پیوند دادن فعالیت های کارکنان، بهبود اقدامات مشترک و توسعه روابط بر اساس تبادل اطلاعات و مدلهای ذهنی مشترک تصریح می کند.

فضای باز و آزمایشگری

فضای باز و آزمایشگری بر فضای پذیرش ایده ها و دیدگاه های جدید درون و برون سازمانی دلالت دارد که امکان نو و جدید شدن، گسترده شدن وبهبود یافتن مستمر و پیوسته دانش افراد را فراهم میسازد. بعلاوه، فضای باز و آزمایشگری، جستجوی راه حل های نو و مسائل موجود و آینده بر اساس بهره گیری های ممکن از روش ها و رویه های متفاوت طرفداری وپشتیبانی می کند.

انتقال و یکپارچگی دانش  

انتقال و یکپارچگی دانش به پخش و انتشار درونی دانش از طریق ارتباطات شفاهی و غیر شفاهی (برای مثال گفتگوهای رسمی و غیر رسمی، بحث و تعامل در میان افراد و سیستم های اطلاعات) تصریح دارد که به صحت، قابلیت بازآفرینی و تولید و قابلیت دسترسی اطلاعات کمک می کند.(گومژ و همکاران، 2005)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل