عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل پوششی روش فوق نیز به تبیین زیر می باشد :

 

در مدل BCC محدودیت  به مجموعه محدودیت های اضافه می گردد.

در مرحله بعد محدودیت های مربوط به واحدهای کارایی که امتیاز آن ها در مدل فوق معادل یک شده را حذف و دوباره مدل حل می گردد. در صورتی که واحد K واحدی کارا باشد در مدل مضربی محدودیت دوم به صورت ذیل خواهد بود:

 

و در مدل پوششی محدودیت اول و دوم مدل به صورت زیر می گردد :

 

از آنجا که در مرحله دوم محدودیت مربوط به واحد تحت مطالعه که حد بالای آن عدد 1 می باشد حذف می گردد مقدار کارایی می توانند بیش از یک گردد. به این ترتیب واحدهای کارا با امتیازاتی بالاتر از یک رتبه بندی می گردند.

یکی دیگر از روش های رتبه بندی واحدهای کارا بهره گیری از مدل «کارایی متقاطع[1]» می باشد که توان بالایی در تفکیک پذیری واحدهای کارا دارد.

در سال 1996 تورگرسن[2] مدلی به مقصود رتبه بندی واحدهای کارای ناشی از حل مدل تحلیل پوششی داده ها معرفی نمود. بر اساس این روش اندازه اهمیت یک واحد کارا به عنوان الگویی برای واحدهای غیرکارا سنجیده می گردد. شاخص الگو برداری در این روش در دو مرحله محاسبه می گردد. سپس مدل زیر برای مقایسه واحدهای کارا بر اساس شاخص الگو برداری توسعه می یابد.

گروه دیگری از روش های رتبه بندی مبتنی بر کاربرد روش های آماری می باشند که از آن جمله می توان به همبستگی استاندارد، تجزیه و تحلیل تفکیک خطی و تجزیه و تحلیل شاخص های تفکیک خطی تصریح نمود(سالک روشنی،1390).

1-7-2-  روش شاخص کمینه حداکثر زیان(پشیمانی)[3]

در ارزیابی بازه ای کارایی، از آنجایی که امتیاز کارایی نهایی برای هر واحد تصمیم گیری بوسیله یک بازه نشان داده می گردد، یک رویکرد رتبه بندی عملی ساده برای مقایسه و رتبه بندی کارایی واحدهای مختلف مورد نیاز می باشد. تعدادی رویکرد برای رتبه بندی اعداد بازه ای  قبلا توسعه داده شده بودند اما همه آن ها کاستی هایی را دارا بودند. خصوصا هنگامی که

[1]Intercepter efficiency

[2]Torgersen

[3]Minimax regret-based approach(MRA)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس