عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مرحله سوم: واکاوی خطر

پس از شناسایی خطر، به مقصود تعیین فعالیتی برای کاهش آن، واکاوی صورت گیرد. ایده ال این می باشد خطراز بین برود اما معمولا این هدف قابل دستیابی نیست و تلاشها بایستی در جهت کاهش آنها صورت گیرد. احتمال و شدت خطر را بایستی در نظرگرفت. خطرات بالینی نادر اما جدی مثل دیسکرازی خونی که به دنبال بعضی داروها رخ میدهد را بایستی در کنار خطرات شایع اما کمتر جدی مانند واکنش آلرژ‍یک پوستی، در نظر گرفت.. به گونه مثال ممکن می باشد امکان پذیر نباشد، فردی را که احتمال دیسکرازی خونی به دنبال مصرف دارو دارد، را شناسایی نمود. پس بایستی احتمال بروز آن را پذیرفت. گرچه تعداد زیادی از حوادث خفیف ممکن می باشد به عنوان خطرهای عمده وغیر قابل قبول در نظر گرفته شوند. در نتیجه گفته می گردد که از مصرف این دارو بایستی اجتناب گردد مگر اینکه بهره گیری از آنها اجباری باشد. پس فاکتورهایی را که بایستی در واکاوی خطر در نظر داشت

عبارتند از:

  • احتمال رخداد حادثه
  • هزینه حادثه در صورت وقوع (چه مادی وچه غیر مادی)
  • دردسترس بودن روشها برای کاهش احتمال رخداد یک حادثه
  • هزینه راه حل های موجود کاهش خطر (مادی وغیره)
  • مرحله چهارم: برخود با خطر:

دامنه ای از انتخابها برای مقابله با خطرات بالینی قابل دسترس می باشد.  تصمیم گیری بایستی براساس هزینه مالی مقابله با خطر و هزینه بالقوه جبران آن خطر، استوار باشد. هزینه جلوگیری از یک حادثه شدید اما نادر ممکن می باشد بسیار بیشتر از هزاران حادثه خفیف باشد.

2-2-7- بهره گیری از اطلاعات[1]

«اطلاعات زیر بنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت می باشد»با معرفی حاکمیت بالینی جهت اجرا  به نظام سلامت انگلیس در سال 1998 ، کیفیت ، بعنوان محور اصلاحات قلمداد گردید. هدف اصلی حاکمیت بالینی، یکپارچه کردن کلیه فعالیتهای مؤثر بر مراقبت  بیمار  در یک استرتژی واحد و یگانه بوده که مشتمل بر ارتقاء کیفیت اطلاعات ، بهبود همکاری ، کار گروهی و یکسان سازی نحوه ارائه خدمات سلامت و طبابت مبتنی بر شواهد می باشد . بدیهی می باشد که هر سازمانی به مقصود نشان دادن بهبود کیفیت، نیازمند اطلاعات مناسب می باشد . اطلاعات خوب برای برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت و ارزیابی خدمات ضروری می باشد.زمانی که اطلاعات از صحت کافی برخوردار نبوده و نیز تلاشی برای بهبود اطلاعات انجام نمی گردد ، بهره گیری و بکارگیری آنها نیز با مشکل مواجه شده و نارسایی عمده ای در سیستم ایجاد می نماید که همانا عدم تمایل کادر بالینی به جمع آوری اطلاعات می باشد . .(وزارت بهداشت ،1390: 5)

[1] Use of Information

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل