عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش اجتماعی

ارزش اجتماعی  به گرایش افراد به تملک نام های تجاری لوکس مد خارجی تصریح دارد که به عنوان نشانگر سمبلیک عضویت افراد به گروه خاصی اقدام می کند .مشتریان ممکن می باشد  نام های تجاری مد لوکس خارجی را  به مقصود نشان دادن جایگاه اجتماعی شان  بهره گیری کنند .مصرف  نام تجاری مد لوکس می تواند به عنوان یک روش موثر در ایجاد رسم و عرف  در یک طبقه اجتماعی خاص خدمت کند(گازوین لای و همکاران،2011). اخوان و زیچووسکی (2000) عقیده دارند که طبقه اجتماعی افراد براساس نوع نام  تجاری  لوکسی که بهره گیری می کنند مشخص می گردد ،پس افراد نام  تجاری را که به خوبی شناخته شده می باشد و هویت سمبلیک مشخصی را در جامعه دارا می باشد را جستجو
می کنند. ارزش اجتماعی در ارتباط با جستجوی زیبایی  و ابراز وجود می باشد .یکسر ی از تحقیقات  زیبایی ،به روز بودن ،معاشرت ،ریسک روانشناسی ،ریسک اجتماعی و اظهار شخصیت [1] را به عنوان عامل های ارزش اجتماعی مطرح می کنند . ویجرون و جانسون(2004) خودافزایی[2] را به عنوان ادراک شخصی از نام  تجاری  لوکس و سرشناسی را به عنوان ادراک غیر شخصی  از نام  تجاری  لوکس شناسایی کردند .آن ها دریافتند که خودافزایی ادراک شده ،خرید نام  تجاری  لوکس  را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا مشتریان نام های تجاری لوکس را به عنوان یک وسیله ی طبقه بندی یا فرق از دیگران بهره گیری می کنند .

2-7-4 ارزش احساسی

ارزش های احساسی براساس مطالعه های چوی و کیم (2004) عبارتند از لذت ،ثبات ،احساس مثبت ،رضایت ،اعتماد و وابستگی. ویجرون و جانسون (2004) احساس لذت گرایی را به عنوان یک ادراک شخصی از نام  تجاری  لوکس ذکر کرده اند.مشتریانی که  نام های تجاری لوکس می خرند بدنبال رضایت و لذت احساسی می باشند .مشتریانی که نام  تجاری  لوکس از طریق TVHS و فروشگاه اینترنتی می خرند اعتماد و لذت کمتری را نسبت به کسانی که از کانال های دیگر خرید می کنند نشان می دهند .سوه[3] (2001) دریافت مشتریانی که تجربه خرید نام  تجاری مد لوکس خار جی را دارند نسبت به کسانی که چنین تجربه ای ندارند سطح بالاتری از لذت را نشان می دهند .علاوه براین ،مشتریانی که تجربه خرید نام  تجاری  مد لوکس خار جی را دارند به راحتی استرس آزاد می کنند .

2-7-5 ارزش خدمات

ارزش خدمات از طریق سنجش رضایت مشتریان  از خدمات خرده فروشی اندازه گیری می گردد . اخوان و زیچووسکی (2000) شاخص های ارزش برند  و جایگاه انحصاری فروشگاه را به عنوان یکی از خدمات خرده فروشی برشمرده اند .در زمینه رضایت مشتری از خدمات خرده فروشی  یانگ (2000) دریافت که فروشگاه های اینترنتی آسایش بیشتری برای خریدار فراهم می کند که ارزش اصلی فروشگاه های اینترنتی می باشد .از سوی دیگر TVHS در ارائه جزئیات محصول (یعنی طرح ،رنگ ،مواد ،کیفیت و اندازه ) نسبت به سایر کانال ها بهتر اقدام می کند ،که موجب اعتماد بیشتر به کیفیت محصول و قصد خرید می گردد . برای نام های تجاری مد لوکس خارجی ،پارک و پارک (2002) یک سطح پایینی از ارزش خدمات  به علت مشکلاتی که در معاوضه ،فقدان تنوع و فضای فروشگاه هست را  تشخیص دادند(کیم و همکاران،2010 ) .

1expression of personality

2 extended-self

3 Soh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید