عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

در آغاز برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری پژوهش از روش های کتابخانه ای و مطالعه مقالات و پایان نامه های به روز و معتبر که مرتبط با موضوع پژوهش می باشند، بهره گیری شده می باشد . و داده های ورودی مسئله و مدل پژوهش از طریق مطالعات اسناد مربوط به عملکرد مالی و غیرمالی شرکت های سیمانی فعال در کشور که از طریق مرکز بهره وری در اختیارمان گذاشته می گردد، بدست می آید.

 

9-1- روشهای تحلیل داده ها

تحلیل پوششی داده ها(DEA) روش پیشنهادی چارنز[1] و همکارانش  بود،که یک روش ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی[2] یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری DMU، با مجموعه ی مشخصی از ورودی ها و خروجی ها می باشد. فرض اصلی DEA  بر مبنای داده های دقیق قرار گرفته بود، اما در دنیای واقعی، داده ها با اصطلاحاتی نظیر خوب ،بد، و… ارائه می شوند.معمولا داده ها دقیق نیستند و ارزیابی عملکردی که با بهره گیری از روش های متداول در برگیرنده این داده ها ،انجام می گردد،منجر به خطاهایی در فرایند تصمیم گیری می گردد و DEA مرسوم  نمی تواند به سادگی عملکرد را اندازه گیری کند، به همین دلیل برای گرفتن تصمیمات معقول و مطابقت بیشتر با دنیای واقعی ضروری می باشد که از منطق فازی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی بهره گیری کنند. مفهوم تصمیم گیری در محیط فازی از طرف بلمن[3] و زاده پیشنهاد شده بود.رویکرد های بسیاری در مورد داده های فازی در DEA توسعه داده شده اند، سنگوپتا[4]، اولین کسی بود که در مورد کاربرد تئوری مجموعه فازی در  تحلیل پوششی داده ها پژوهش کرده و اصولی از تئوری مجموعه فازی را برای معرفی ماهیت فازی در تابع هدف  و مسیر(جهت) دست راست مدل رایج تحلیل پوششی داده ها،به کار برده می باشد.چیانگ[5] و شیانگ[6] روشی را توسعه دادند  که قادر می باشد مقیاس های کارایی فازی برای واحدهای تصمیم گیری(DMU ) را با نظاره فازی ارائه کند.(rostami,mollaeian,2012 )

روشی که در این پژوهش به کار برده خواهد گردید نیز تحلیل پوششی داده های فازی می باشد، اما در آن تغییراتی داده خواهد گردید و روش مذکور توسعه داده می گردد. در روش های قبلی برای کارایی واحدها را به صورت یک عدد محاسبه می گردید، اما در این روش ما به دنبال محاسبه کارایی واحدها به صورت بازه ای با بکارگیری روش برش آلفا هستیم.

 

[1]Charnes

[2]Relative efficiency

[3]Bellman

[4]Sengupta

[5]Chiang

[6]Shiang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس