عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

10نوآوری حاصل از پژوهش

محاسبه اندازه کارایی در گروه هایی که عملکرد یکسانی دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر واحدها بایستی با گذر زمان اندازه عملکرد خود را به سطح قابل قبولی افزایش داد. اما صحت و مناسب بودن روش ارزیابی باعث می گردد که این ارزیابی مفید واقع شده و مفید باشد.

در زمینه ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و داده های فازی تحقیقات فراوانی انجام شده می باشد. نوآوری پژوهش حاضر تغییراتی می باشد که در مدل های سابق داده شده می باشد. این تغییرات به گونه ای اعمال شده می باشد که در مدل های خوشبینانه و بدبینانه برای یک واحد و در کل مدل ها از مجموعه محدودیت های مشابه بهره گیری گردد. این کار باعث می گردد که به جای کاربرد مرزهای متفاوت از مرز کارایی واحدی برای مقایسه واحدها بهره گیری گردد و مقایسه واقعی تر و مفیدتر باشد. از طرفی در این پژوهش به دلیل بهره گیری از داده های فازی برای جلوگیری از زیاد شدن محاسبات به دلیل وجود رویکردهای بدبینانه و خوشبینانه، ما به ترکیب این دو رویکرد در یک مدل واحد پرداختیم و کارایی را به صورت بازه محاسبه کردیم. علاوه بر آن با اعمال تغییر متغیر آلفا را از مدل حذف کردیم در غیر اینصورت بایستی مدل را برای آلفاهای مختلف حل می کردیم که نیاز به محاسبات طولانی و زمان بر داشت.

 

11-1- تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک برای اندازه گیری و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) که دارای ورود ی و خروجی های مشابه هستند، می باشد.در مدل های DEA حداکثر مقدار نسبی مجموع موزون خروجی ها به روی مجموع موزون ورودی ها  به عنوان کارایی در نظر گرفته می گردد.(Sohrabi Haghighat, Khorram, 2005).

)horaam,2005ighat,ون ورودی ها راروجی ها به روی مجموع موزون ورودی ها تصمیم گیری (تحلیل پوششی داده ها مدلیاز مدل های ارزیابی کارایی می باشد که توسط چارنز، کوپر[1] و رودز[2] ، در سال1978 معرفی شده بود. این روش ارزش کارایی را بدون نیاز به تابع تولید[3] فرضی که در روش های پارامتریک بکار برده می گردید، پیش بینی کرده و نمودارهای ریاضی برای محاسبه منحنی مرز کارایی[4] بکار می برد. از لحاط مفهوم هندسی، این رویکرد از تئوری پوششی برای ترسیم ورودی و خروجی همه واحدهای تصمیم گیری ارزیابی شده در فضا، بهره گیری می کند تا بتوان کارایی نسبی سازمان زا محاسبه نمود.(Che, Wang, Chuang, 2010). این روش ورودی ها و خروجی های متعددی از واحدهای تصمیم گیری را در یک شاخص جامع ، به نام کارایی فنی هر DMU ،ترکیب می کند.هدف اصلی این رویکرد شناسایی کارایی واحدهای تصمیم گیری می باشد که حداکثر مقدار خروجی ها را با بهره گیری از حداقل مقدار ورودی ها تولید می کنند. DEA   در حال حاضر یکی از روش های متداول پژوهش در عملیات می باشد، که اغلب برای ارزیابی عملکرد نسبی مجموعه ای از شرکت هایی بکار می رود که ورودی های مشابه را برای تولید خروجی های مشابه، مصرف می کنند(Zbranek, 2013).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرز کارا [5]

[1]Cooper

[2]Rhodes

[3]Production

[4]Frontier efficiency

[5]Efficient frontier

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس