عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اشکالات مدل DEAکلاسیک

بهره گیری همیشگی از این مدل ممکن می باشد مشکلاتی دارد. در جریان بهره گیری از این مدل ممکن می باشد دو مشکل اساسی رخ دهد. نخست، این مدل قدرت کمی برای تفکیک واحدهای سازمانی کارا دارد و تعداد زیادی از واحدهای سازمانی را به عنوان واحدهای کارا، روی مرز کارایی معرفی و ارائه می نماید.

دوم اینکه حتما بایستی تعداد واحدهای سازمانی از یک حد خاصی بیشتر باشد تا جواب،قابل اعتبار باشد؛ یعنی این مدل زمانی که واحدهای سازمانی نسبتا کم باشند، قابل اعتبار نبوده و در این صورت تعداد زیادی از واحدها را کارا معرفی می نماید.

مسئله ضعف قدرت فرق، زمانی ظهور می کند که تعداد واحدهای تحت ارزیابی به اندازه کافی در مقایسه با مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها بزرگ نباشد. در این حالت مدل های کلاسیک تعداد زیادی از واحدهای تصمیم را به عنوان کارا معرفی می کنند.

کاربرد وسیع DEAدر ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، محققان را بر آن داشته تا با بهره گیری از سایر تکنیک ها و ترکیب آنها با DEA، بعضی از نقاط ضعف تکنیک DEAرا جبران نمایند(قنبری،1391).

7-2- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری

همانطور که در بحث پیرامون نقاط قوت و ضعف تحلیل پوششی داده ها اظهار گردید، این مدل با اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تحت مطالعه پرداخته و قابلیت رتبه بندی کامل این واحدها را ندارد. در واقع تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت مطالعه را به دو گروه واحدهای کارا و ناکارا تقسیم می کند که در آن امتیاز واحدهای کارا برابر یک و واحدهای غیرکارا کمتر از یک می باشد. در ساده ترین حالت می توان واحدهای غیرکارا را با بهره گیری از امتیاز کارایی آن ها رتبه بندی نمود لیکن واحدهایی که امتیاز کارایی آن ها برابر یک می باشد را نمی توان با بهره گیری از مدلهای کلاسیک تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی نمود. در این بخش به معرفی بعضی روش های رتبه بندی واحدهای کارا خواهیم پرداخت.

در سال 1993 پی.اندرسون[1] و ان.سی.پترسون[2] مدلی را برای رتبه بندی واحدهای کارای ناشی از حل مدل تحلیل پوششی داده ها توسعه دادند. با بهره گیری از این مدل واحدهای کارا می توانند امتیازی بیش از یک دریافت کنند و نظیر واحدهای غیرکارا رتبه بندی شوند. روش کار مدل اندرسون-پترسون به این شکل می باشد که پس از حل مدل مضربیCCR ورودی محور و تعیین واحدهای کارا و غیرکارا، چنانچه واحد تحت مطالعه واحد کارای K ام باشد از طریق حل مدل زیر امتیاز کارایی واحد محاسبه خواهد گردید.

[1]P.Anderson

[2]N.C.Peterson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس