عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت خطر  و مراحل آن

وجود خطر یک جزو اجتناب ناپذیر از زندگی می باشد و بطور کامل نمیتوان آن را حذف نمود اما میتوان آنرا به حداقل رساند . همه جنبه های مراقبت های سلامتی نیز همراه با خطر می باشد .درگذشته مدیریت خطر در محیط بالینی با نگاه reactive یا واکنشی،  مطالعه می گردید یعنی این که پس از بروز واقعه به تحلیل علل و عوامل آن پرداخته می گردید تا از تکرار مجدد آن جلوگیری به اقدام می آمد اما اکنون تأکید بر شیوه پیشگیرانه یا proactive بوده که در این شیوه احتمال خطر پذیرفته شده در واقع خطر ، احتمال ایجاد یک اتفاق، ناخوشی ویا از دست دادن بوده که به گونه مداوم با آن مواجه هستیم. مانند مخاطرات موجود در جاده ها، محل کار، منزل و ….. و ما پیوسته کوشش  میکنیم  که از آنها اجتناب کرده و یا به حداقل برسانیم. فرایند مدیریت خطر بالینی در ارتباط با طراحی، سازماندهی و تعیین مسیر یک برنامه می باشد که شناسایی، ارزیابی ونهایتا کنترل خطر را شامل می گردد.  این فرایند شامل سلسله مراتبی می باشد که می توانند با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و معمولا یکپارچگی بین همه مراحل هست.

  • مرحله اول: ایجاد زمینه مناسب

برای مدیریت خطر بایستی مشخص گردد که چگونه این خطرات مدیریت شوند. برای مدیریت خطر بایستی مسایل اقتصادی، سیاسی و قانونی در نظر گرفته گردد. معمولا ذینفعان متفاوتی با نیازهای متفاوتی وجود دارند. پس ضروری می باشد که به نیازهای این افراد به گونه مناسب پاسخ داده گردد.

  • مرحله دوم: شناسایی ریسک

متدهای زیادی جهت شناسایی ریسک هست و این متد ها بصورت ترکیبی هست. در این مرحله در واقع پس از مطالعه سیر فرایندها و فعالیت های لازم و تأثیر افراد در انجام آن ها و با در نظر داشتن تبیین وظایف شغلی افراد، مبادرت به شناسایی خطراتی می نماییم که در هنگام اجرای این وظایف ممکن می باشد رخ دهد و آن ها را لیست کرده و به احتمال و شدت وقوع خطرات توجه می نماییم. منطقی می باشد که بلافاصله بعد ازشناسایی ریسک آنرا بطور مناسب مدیریت کنیم . رویکرد معمول برای درنظر گرفتن حوادث ناخواسته، در نظر داشتن حوادث بعد از وقوع می باشد. به گونه مثال خطر عوارض بهره گیری از داروها، بعد از وقوع آن ها، توسط پرسنل درمانی و یا براساس اظهارات بیماران و جبران خسارت آنها اظهار می گردد. حوادثی که با خسارت مالی بیشتری همراه می باشد، فراوانی کمتری نسبت به حوادثی دارند که توسط پرسنل و بیماران اظهار می شوند. پس اگر فراوانی یا شدت خطا را به تنهایی در نظر بگیریم، احتمال تخمین کمتر یا بیشتر از حد، خواهیم گردید.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل