عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتایج مطالعه فرضیات

فرضیه های مطروح در این پژوهش بر مبنای مدل ارائه شده در فصل سوم از یک فرضیه اصلی و سه زیرفرضیه تشکیل شده می باشد. آغاز فرضیات فرعی مطرح شده مطالعه شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اصلی:

میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست

نتایج مطالعه فرضیات جزئی:

نتایج مطالعه فرضیه اول

میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست. در این فرضیه بر اساس آزمونهای مطرح در رگرسیون خطی تحلیل آماری شده می باشد و نتایج اولیه نشان دهنده این موضوع می باشد که بهره گیری از رگرسیون بلامانع می باشد و از سوی دیگر با تحلیل نتایج در دو سطح معنی داری کل رگرسیون و مطالعه معنی داری ضرایب نتایج نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار می باشد. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب اعمال نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.

نتایج مطالعه فرضیه دوم

میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست. در این فرضیه بر اساس آزمونهای مطرح در رگرسیون خطی تحلیل آماری شده می باشد و نتایج اولیه نشان دهنده این موضوع می باشد که بهره گیری از رگرسیون بلامانع می باشد و از سوی دیگر با تحلیل نتایج در دو سطح معنی داری کل رگرسیون و مطالعه معنی داری ضرایب نتایج نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار می باشد. پس می توان با در نظر داشتن نتایج مشابه اظهار داشت که حاکمیت شرکتی مناسب می تواند تامین مالی مناسبتر را نیز برای شرکت به همراه داشته باشد و حصول به منابع مناسب را برای یک شرکت تسهیل نماید.

نتایج مطالعه فرضیه سوم

میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.در این فرضیه بر اساس آزمونهای مطرح در رگرسیون خطی تحلیل آماری شده می باشد و نتایج اولیه نشان دهنده این موضوع می باشد که بهره گیری از رگرسیون بلامانع می باشد و از سوی دیگر با تحلیل نتایج در دو سطح معنی داری کل رگرسیون و مطالعه معنی داری ضرایب نتایج نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار نیست. این فرضیه رد شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده وجود تفاوت در بازه زمانی داده های تامین مالی و عملکرد بلند مدت علت این امر تشخیص داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری